Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOHO PALACE

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.sohopalace.co i jest
prowadzony przez AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217 Częstochowa 2a/12, 42-217
Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON 368625686.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady
zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia
postępowania reklamacyjnego.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób
następujący:
1) Administrator danych osobowych – AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217
Częstochowa 2a/12, 42-217 Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON
368625686.
2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych na skompletowanie zamówienia
dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem Kuriera
Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały
wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z SOHO Palace,
niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) SOHO Palace – AIO Jakub Stemplowski, ul. Kopernika 11/1, 42-217 Częstochowa 2a/12, 42-217
Częstochowa posiadającą numer NIP: 5732670665 oraz REGON 368625686.;
6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej
https://sohopalace.co/regulamin;
7) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez AIO Jakub Stemplowski dostępny na stronie
internetowej https://sohopalace.co;
8) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez
nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej
zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów w Sklepie
internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
9) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego,
będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem
zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia),
określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia
produktów.

§2

Zasady korzystania ze sklepu
1. SOHO Palace świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
1) udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie internetowym,
pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w
Sklepie internetowym;
2) umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji
indywidualnego konta;
2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym
zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu
Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SOHO Palace danych osobowych oraz
potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony
załóż konto.
4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się
dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do
Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli
Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej
który podał podczas rejestracji konta .
6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym. W
wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi
indywidualnego konta w Sklepie internetowym.
7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym, należy wysłać do SOHO Palace
żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@sohopalace.co.
8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu
internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym,
wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
1) Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone
programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
a) Mozilla Firefox
b) Opera
c) Google Chrome
d) Internet Explorer
3) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
9. Klient zobowiązuje się do:
1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień
niniejszego Regulaminu;
2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych
obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca
jego funkcjonowania;
4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i
zachowania ich poufności. SOHO Palace może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia
indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w
przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie
internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w
Sklepie internetowym. SOHO Palace nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do
logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.
§3

Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany
uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie
internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez SOHO Palace jego
danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Świadczenie przez SOHO Palace usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom
składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po
zrealizowaniu zamówienia SOHO Palace.
3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w
tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia
złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym
zamówienie zostało złożone. SOHO Palace przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Sklepu
internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego, po wybraniu
produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w
zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.
4. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy
płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich
produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Kup teraz i podania

swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
5. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia, w przypadku płatności PayPal jest to adres
podany w koncie PayPal.
6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany
w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu
przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną,
kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta
formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta
danych, SOHO Palace może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

§4
Ceny produktów

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek
VAT w obowiązującej wysokości.
2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki
zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta zamówienia. SOHO Palace zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie
internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji
promocyjnych i udzielania rabatów.
4. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na
ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków
promocji lub wyprzedaży.

§5
Formy płatności

1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
1) Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
a) autoryzację płatności w systemie PayPal,
b) system płatności internetowych PayU – szybkie płatności internetowe.
c.) system płatności internetowych DotPay – szybkie płatności internetowe.
2.Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem
wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w
zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem https://sohopalace.co/regulamin.

§6

Warunki dostawy produktów

1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem
Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej – Pocztex48.
2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy
akceptacji składanego Zamówienia.
3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez
Klienta formy dostawy produktu.
4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w
formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.
5. Szczegółowy wykaz wszelkich form zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem
wszystkich, związanych z nimi kosztami dostawy oraz przewidywanym Czasem realizacji zamówienia,
dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sohopalace.co.
6. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu.
7. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na
otrzymanie faktury VAT bez podpisu. SOHO Palace zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki
pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku
widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty
lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z SOHO Palace.
8. Produkty zakupione w formie plików multimedialnych udostępniane będą Klientowi do pobrania w

Sklepie.
9. Liczba pobrań zakupionego pliku będzie ograniczona do 50.
10. Plik MP3 można pobrać przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
11. W przypadku produktów oznaczonych nazwą PREORDER ich wysyłka i dostawa następuję w
momencie podanym w opisie konkretnego produktu.
§7
Reklamacje

1. SOHO Palace oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe,
oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. SOHO Palace jest
zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi
pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
contact@sohopalace.co
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres
do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej,
numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia
produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie
Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo
odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
5. SOHO Palace ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14
dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SOHO Palace zwróci się do
Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez
podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art.
35 przedmiotowej ustawy.
2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie
Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie
przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres contact@sohopalace.co.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić SOHO Palace produkt wraz z
elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od
dnia, w którym poinformował SOHO Palace o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy,
jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres SOHO Palace.
6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy SOHO Palace niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SOHO Palace.
8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez SOHO Palace przy użyciu takich samych

sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z
tym zwrotem. SOHO Palace może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do
chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§9
Wymiana produktów

1. Każdy klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Sklepie internetowym produktu bez
podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Sklepie internetowym w ciągu 14 dni od dnia
jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
2. Wymianie nie podlegają nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w
zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres contact@sohopalace.co.
4. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez SOHO Palace, wymieniany produkt musi zostać
odesłany do SOHO Palace wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował SOHO Palace o woli skorzystania
z prawa do wymiany produktu.
5. Wymieniany produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalne metki.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
1) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
3) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze
zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§11

Newsletter

1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez SOHO
Palace w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili
Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w
Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i
aktualnych promocjach.
3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w
każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty
elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera,
wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera, lub w panelu klienta zakładce newsletter
poprzez odznaczenie checkbox i zapisanie rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez zatwierdzenie
przyciskiem Zapisz.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są
przetwarzane przez SOHO Palace, który jest administratorem danych osobowych.
2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest
podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez
Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania
zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale
konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie
zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta
odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych
podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych
produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez
Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje
rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
5. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a
także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@sohopalace.co. SOHO
Palace jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

§13
Pliki cookies

1. SOHO Palace wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w
systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają na
późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z
urządzenia na którym zostały one zapisane.
2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka
Plików Cookies dostępnym na stronie internetowej https://sohopalace.co.
3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.
4. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez
takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w
urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może to jednak
spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu
do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

§14

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej
Sklepu internetowego w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem
https://sohopalace.co/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów
prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
3. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach
transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. SOHO Palace zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu
internetowego wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian
Regulaminu.
2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Klient,
zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w
życie zmian w Regulaminie.
4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Sklepie internetowym, o ile nie
złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu,
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Sklepie internetowym.
5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia
w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w
dniu zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin
okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa
polskiego.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
FORMY DOSTAWY: POCZTEX48 – KURIER POCZTY POLSKIEJ
10 zł – Czas oczekiwania do 48 godzin od momentu wysłania*. Posiada numer nadania, dzięki któremu
istnieje możliwość śledzenia przesyłki na stronie http://sledzenie.poczta-polska.pl. Ise. W przypadku
nieobecności adresata przesyłka trafia do najbliższego Urzędu Pocztowego, gdzie jeszcze przez 2
tygodnie czeka na odbiór, po czym wraca do nadawcy.
* dane według informacji podanych przez firmę transportową
FORMY PŁATNOŚCI
PAYPAL
Koszt 0zł – płatność internetowa za pośrednictwem serwisu Paypal. Forma płatności popularna zwłaszcza
u klientów zza granicy. Czas potrzebny na zaksięgowanie takiej wpłaty to 15 minut. UWAGA płatność
dokonaną po wygaśnięciu sesji należy zgłosić obsłudze sklepu na email contact@sohopalace.co, inaczej
nie zostanie ona zaksięgowana.
PAYU
Jest popularną oraz bezpieczną internetową formą płatności. Jej koszt wynosi 0 zł. Istnieje możliwość
korzystania z różnorodnych form płatności bez względu na wybór wpłata księgowana jest niemal od razu.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
Płatności online
Płatności mobile BLIK
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej
autoryzacji transakcji.
DOTPAY
Jest popularną oraz bezpieczną internetową formą płatności. Istnieje możliwość korzystania z
różnorodnych form płatności bez względu na wybór wpłata księgowana jest niemal od razu.
ZWROT I REKLAMACJA
ZWROT
Zawsze masz prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów o których mowa:
ART 33-35 USTAWY Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34 ust 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca
zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Art. 35 ust 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z
art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy.
Art. 35 ust 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są
nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@sohopalace.co
Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z
zamówienia. Towar należy odesłać nam bezzwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od chwili
złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu. Dorzucając do odsyłanej paczki formularz odstąpienia od
umowy oraz paragon ułatwisz nam realizację zwrotu. Koniecznym jest odesłanie gratisów. Nie odbieramy
paczek pobraniowych.
REKLAMACJA
Pamiętaj proszę, aby do odsyłanej paczki dołączyć kopię paragonu lub kartkę z numerem zamówienia, a
także dane do przelewu bankowego. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Jeśli Twoja paczka jest
niekompletna lub znajduje się w niej towar, którego nie zamawiałeś, skontaktuj się z nami pod adresem
contact@sohopalace.co. Dołożymy również wszelkich starań, aby swoje błędy zrekompensować
gratisami. Reklamacji/zwrotu można dokonać odsyłając towar na adres naszego sklepu:
AIO Jakub Stemplowski
ul. Kopernika 11/1
42-217 Częstochowa